Grupa Photon Energy publikuje wyniki finansowe i operacyjne za pierwsze półrocze 2023 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 sie 2023, 11:08

Grupa Photon Energy publikuje wyniki finansowe i operacyjne za pierwsze półrocze 2023 r.

Photon Energy N.V. ("Grupa" lub "Spółka") opublikowała niezaudytowane wyniki finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r., wraz z informacją na temat ostatnich zdarzeń operacyjnych.


"Mimo że dynamiczna sytuacja na rynku oznacza, że rok 2023 będzie bardzo wymagający, z kilkoma negatywnymi trendami jednocześnie wpływającymi na nasze wyniki finansowe, spodziewamy się utrzymania tempa wzrostu, dzięki połączeniu dotychczasowej działalności Grupy z usługami Demand Side Response oraz handlem energią elektryczną." - skomentował Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.


Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2023 r.


• Zwiększenie mocy portfela własnych elektrowni (IPP) o 22,1 MWp w Rumunii. Grupa ukończyła i podłączyła do sieci swoje pierwsze rumuńskie elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej 22,1 MWp. Dodatkowe 10,2 MWp zostanie podłączonych do sieci w trzecim kwartale 2023 r., co zwiększy moc portfela własnych elektrowni PV do ponad 123 MWp, co oznacza wzrost o 34,0% od początku roku.

• Rozpoczęcie budowy instalacji PV o łącznej mocy 20,1 MWp. Spółka rozpoczęła prace budowlane nad nowymi elektrowniami w Rumunii o łącznej mocy 20,1 MWp, które mają zostać ukończone do końca 2023 r. Prace budowlane nad kolejnymi 18,5 MWp, które osiągnęły etap gotowości do budowy (RtB), mają rozpocząć się w IV kwartale 2023 r. zgodnie z warunkami uzgodnionymi z Operatorami Systemu Dystrybucji (OSD).

• Ukończenie realizacji projektów PV (EPC) dla klientów komercyjnych i przemysłowych  Australii. Spółka odnotowała wzrost przychodów z projektowania i realizacji (EPC) instalacji PV, ponieważ w pierwszym półroczu 2023 r. zakończone zostały projekty o wartości 3,2 mln EUR. Trwają prace nad kolejnymi projektami, które mają zostać ukończone w drugiej połowie 2023 r., co przyniesie dodatkowe 5,4 mln EUR przychodów.

• Podpisanie nowych umów O&M. Spółka odnotowała przyrost liczby klientów, którym świadczy usługi O&M (Operations & Maintenance), dodając w pierwszym półroczu 2023 r. do swojego portfela O&M instalacje o mocy 158 MWp

• Przedłużenie umowy z Departamentem Obrony Australii. Prowadzone przez Spółkę prace badawczo-rozwojowe nad własną technologią nanoremediacji in-situ przynoszą bardzo obiecujące wyniki w zakresie usuwania zanieczyszczeń PFAS (substancji per- i polifluoroalkilowych) z wód gruntowych i gleby. Wysiłki Spółki koncentrują się obecnie na komercjalizacji tej technologii. Termin realizacji pilotażowego projektu dla australijskiego Departamentu Obrony został wydłużony o siedem miesięcy w celu zarządzania ryzykiem koordynacyjnym i umożliwienia zbadania synergii z planem działań naprawczych zaplanowanym w tej lokalizacji. Data zakończenia projektu ustalona na do 29 stycznia 2024 r.
 

Wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.


W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2023 r. Spółka odnotowała skonsolidowane przychody w wysokości 40,231 mln EUR (+24,3% r/r) w porównaniu do 32,367 mln EUR rok wcześniej, dzięki rosnącym przychodom z rynku mocy, handlu komponentami PV i usług inżynieryjnych. Przychody z wytwarzania energii elektrycznej wyniosły 11,344 mln EUR, co oznacza spadek o 28,7% rok do roku, głównie ze względu na niższe uzyskane ceny energii elektrycznej i niekorzystne warunki pogodowe.

Spadek przychodów z wytwarzania energii elektrycznej został skompensowany przez wzrost przychodów z innych segmentów, które wyniosły łącznie 28,887 mln EUR, co stanowi wzrost o 75,6% rok do roku. Wzrost ten wynikał głównie z dodatkowych przychodów z rynku mocy (DSR), jak również z handlu energią elektryczną. Wzrost odnotowano również w innych segmentach, w tym w handlu komponentami PV, usług inżynieryjnych (EPC) oraz segmencie Operations & Maintenance.

Nieaudytowana skonsolidowana EBITDA spadła do 2,833 mln EUR w porównaniu z 10,142 mln EUR rok wcześniej, co oznacza spadek o 72,1% rok do roku. EBIT spadł z 5,169 mln EUR w I półroczu 2022 r. do - 1,469 mln EUR w raportowanym okresie. Negatywny wpływ na rentowność operacyjną Spółki miał niższy udział
przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej z własnych instalacji, pogorszenie marż w handlu komponentami PV, rosnące zatrudnienie (prawie dwukrotny wzrost rok do roku), a także inne koszty związane z rozwojem
biznesu oraz działalnością badawczo-rozwojową.

Negatywny wpływ na wynik netto miały koszty odsetkowe, które wzrosły do 5,472 mln EUR w I półroczu 2023 r., czyli o 27,5% r/r, co wynikało ze zwiększonych kosztów odsetek od finansowania bankowego w wyniku refinansowania portfolio czeskich i rumuńskich IPP (niezależnych producentów energii) Spółki. Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 7,445 mln EUR w porównaniu do zysku netto w wysokości 0,539 mln EUR w pierwszym półroczu 2022 r.


Perspektywy


Na podstawie wyników półrocznych zarząd Spółki postanowił zrewidować swoje całoroczne prognozy i obniżyć szacunki skonsolidowanych przychodów na 2023 r. do 110,0 mln EUR ze 150,0 mln EUR ogłoszonych wcześniej w tym roku. Obecne szacunki przychodów w 2023 r. w porównaniu do skonsolidowanych przychodów za 2022 r. w wysokości 95,1 mln EUR przekładają się na oczekiwany wzrost o 15,6% rok do roku. Jednocześnie zrewidowane zostały oczekiwania dotyczące wyniku EBITDA z 29,0 mln EUR ogłoszonych wcześniej w tym roku do 10,0 mln EUR, co oznacza spadek o 58,9% rok do roku.
 

O spółce Photon Energy:


Photon Energy Group dostarcza rozwiązania w zakresie energii słonecznej i czystej wody na całym świecie. Od momentu założenia w 2008 roku, Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 130 MWp oraz posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 116,3 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy 1,2 GWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla 380 MWp na całym świecie. Poprzez swoją spółkę zależną Lerta,

Grupa posiada koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Serbii. Lerta jest trzecim co do wielkości dostawcą usług DSR dla polskiego OSP z zakontraktowaną mocą 134 MW do 2023 roku, a poprzez swoją Wirtualną Elektrownię (VPP) agreguje wytwórców i odbiorców energii o łącznej mocy prawie 300 MW. Inna ważna linia biznesowa Grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie, a także na XETRA, wiodącej niemieckiej platformie transakcyjnej online. Siedziba Photon Energy Group znajduje się w Amsterdamie, a biura w Australii i całej Europie.

Źródło: Spółka, #PEN

Zobacz także: Photon Energy NV - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości