Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert europejski: Komisja Europejska aktualizuje przepisy dot. aukcji uprawnień do emisji CO2

W związku z nowelizacją dyrektywy o handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), będącą jednym z kluczowych elementów pakietu „Fit fot 55”, Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne rozporządzenia delegowanego aktualizującego przepisy związane z prowadzeniem aukcji uprawnień do emisji CO2 (EUA).


Obszar legislacyjny

16 maja br. w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana nowo obowiązująca treść znowelizowanej dyrektywy EU ETS, która rozszerzała obecnie obowiązujący system na transport morski, a także wprowadzała całkowicie nowy i odrębny system handlu uprawnieniami do emisji dla budynków, transportu drogowego i dodatkowych sektorów (ETS 2). W ślad za nowelizacją dyrektywy konieczne jest również przygotowanie nowego rozporządzenia aukcyjnego, które zawierać będzie także kilka zmian wynikających również z działań podjętych w ramach RePowerEU.

Ze względu na szeroki zakres zmian zawartych w nowej dyrektywie EU ETS, Komisja Europejska uchwali nowe rozporządzenie aukcyjne, które wprowadzi szereg wyjaśnień, doprecyzuje obecnie istniejące przepisy, a także zaktualizuje treść dot. sprzedaży uprawnień na aukcjach w odniesieniu do harmonogramu, kwestii administracyjnych i innych wybranych aspektów. Ogólna struktura dokumentu zostanie jednak zachowana, a proces sprzedaży aukcyjnej pozostanie niezmieniony, ponieważ – w opinii Komisji – wciąż jest postrzegany jako skuteczny i dobrze funkcjonujący.

Alert europejski: Kolejny element pakietu „Fit for 55” przyjęty przez Parlament Europejski. Koniec prac nad nowelizacją dyrektywy o efektywności energetycznej

Ścieżka legislacyjna

Konsultacje publiczne rozporządzenia delegowanego (wraz z załącznikami) uruchomione zostały 28 lipca, a zakończyły się po 4 tygodniach tj. 25 sierpnia. Planowo przyjęcie rozporządzenia miało nastąpić w I kwartale br., jednakże z uwagi na przedłużające się prace Parlamentu Europejskiego nad nowelizacją treści dyrektywy EU ETS termin ten został przesunięty. Obecnie należy spodziewać się ostatecznego przyjęcia dokumentu w IV kwartale br.

Przed uruchomianiem konsultacji publicznych Komisja kilkukrotnie przekazywała propozycje dokumentów do Grupy ekspertów ds. polityki przeciwdziałania zmianie klimatu ("CCEG") – w marcu, kwietniu, maju i lipcu br. Uwagi wyrażone przez w/w Grupę zostały uwzględnione podczas przygotowywania obecnej treści projektu.

Za koordynację oraz opracowywanie właściwego dokumentu odpowiedzialna jest Dyrekcja Generalna ds. Klimatu (DG CLIMA), wraz z Departamentem ds. Rynku emisji CO2 oraz czystej mobilności (CLIMA.B), oraz Wydziałami ds. Koordynacji Polityki oraz Międzynarodowych Rynków (B.1) oraz ds. Wdrażania, Wsparcia Polityki i Rejestru ETS (B.2).

Alert europejski: Nowe przepisy dot. monitorowania i sprawozdawczości w ramach EU ETS

Co z tego wynika?

Nowelizacja rozporządzenia koncentruje się na dostosowaniu przepisów dotyczących sprzedaży na aukcji w celu odzwierciedlenia zmian wprowadzonych do dyrektywy EU ETS. Główne elementy prawne nowelizacji są następujące:

1. „Zmiany związane z rozszerzeniem zakresu rozporządzenia w celu objęcia aukcji uprawnień dla transportu morskiego w ramach istniejącego systemu ETS (ETS 1), w tym kryteriów kwalifikowalności do dopuszczenia do aukcji przedsiębiorstw żeglugowych.

2. Zmiany związane z rozszerzeniem zakresu o aukcje uprawnień dla nowego i odrębnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dla budynków, transportu drogowego i działalności przemysłowej nieobjętej ETS 1, w tym kryteriów kwalifikowalności do dopuszczenia do aukcji podmiotów regulowanych ETS 2 – podczas gdy ogólna architektura aukcyjna ETS 1 będzie miała zastosowanie również do ETS 2, wprowadzono pewne szczególne przepisy. Obejmują one zastosowanie ceny rezerwowej na początku aukcji, określoną minimalną częstotliwość aukcji, wymóg posiadania oddzielnego okresu składania ofert od aukcji ETS 1 oraz szczegółowe zasady określania wolumenów aukcji i kalendarzy aukcji dla ETS 2.

3. Zmiany związane z przepisami dotyczącymi sprzedaży wolumenów na aukcjach lotniczych – stopniowe wycofywanie bezpłatnych przydziałów dla lotnictwa w latach 2024 i 2025. Wycofanie to zostanie uzupełnione odpowiednim zwiększeniem wolumenu sprzedaży aukcyjnej, podczas gdy od 2026 r. większość uprawnień dla lotnictwa będzie sprzedawana na aukcjach.

4. Zmiany związane z przepisami dotyczącymi aukcji uprawnień dla Funduszu Innowacji, a także wprowadzenie nowych przepisów dotyczących aukcji uprawnień dla Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w kontekście RePowerEU oraz dla Społecznego Funduszu Klimatycznego.

5. Zmiany związane z usprawnieniami w zakresie nadzoru rynkowego i przejrzystości, w świetle zaleceń zawartych w raporcie ESMA Carbon Market z marca 2022 r. oraz oświadczeń Komisji załączonych do zmienionej dyrektywy EU ETS.

6. Zmiany związane z zasadami dotyczącymi powiadamiania o dobrowolnym anulowaniu uprawnień przez państwa członkowskie na mocy art. 12 ust. 4 dyrektywy EU ETS”.

udostępnij: