Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: nowe przepisy wzmocnią firmy budowlane i infrastrukturalne kosztem obywateli i samorządów

Projekt ustawy ma na celu przyspieszenie realizacji inwestycji infrastrukturalnych, ale istnieje obawa, że szybsze wydawanie decyzji środowiskowych odbywać się będzie kosztem obywateli i samorządów.


Obszar legislacyjny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych czyli tzw. ustawa ocenowa, ma na celu usprawnienie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przyspieszenie realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Ścieżka legislacyjna

Projekt wpłynął do Sejmu 23 maja 2023 r., a 16 czerwca 2023 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu.

Najważniejsze informacje

Twórcy projektu ustawy stawiają sobie za cel usprawnienie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednym z zakładanych ułatwień w tym zakresie jest możliwość przeprowadzenia na wniosek inwestora oceny oddziaływania na środowisko z pominięciem etapu screeningu i bez konieczności opracowywania karty informacyjnej przedsięwzięcia w przypadku inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko realizowanych na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu.

Inną nowością wprowadzaną przez projekt ustawy jest rozszerzenie definicji inwestycji strategicznej o linie tramwajowe, metro, inwestycje dotyczące lotnisk użytku publicznego, a także inwestycje związane z wydobywaniem kopalin i węglowodorów ze złóż. O uznaniu inwestycji za strategiczną miałaby decydować Rady Ministrów w drodze rozporządzenia bez konsultacji z gminami, mieszkańcami czy właścicielami gruntów.

Zielone budownictwo: w pierwszej kolejności zmiany dotkną 4 mln budynków w Polsce

Co z tego wynika?

Projektowane przepisy z pewnością są dobrą wiadomością dla przedsiębiorców z branży budowlanej i infrastrukturalnej, gdyż dzięki nim wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych będzie szybsze i mniej skomplikowane, co z pewnością przełoży się na obniżenie kosztów realizacji inwestycji. Część proponowanych rozwiązań może jednak budzić kontrowersje, gdyż przeprowadzanie projektów budowlanych będzie mogło się odbywać kosztem mieszkańców oraz samorządów bez uwzględnienia ich głosu. Warto nadmienić, że przepisy te mogą być sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Zielone budownictwo wymaga zielonego cementu. Rewolucja w branży cementowej

udostępnij: