Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert europejski: Kontrola emisji w transporcie coraz bardziej się zacieśnia. Protesty Polski bez znaczenia

15 listopada kończy się ostatni etap konsultacji publicznych inicjatywy pn. „CountEmissions EU”, która określa „wspólne ramy obliczania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem, które mogą być stosowane zarówno w sektorze transportu pasażerskiego, jak i towarowego”.


Obszar legislacyjny:

Jak podaje Komisja Europejska: „Transport i operacje logistyczne są zazwyczaj bardzo złożone ze względu na dużą liczbę podmiotów i różne rodzaje środków transportu. W związku z rosnącym popytem, transport pozostaje obecnie jedynym sektorem gospodarki, w którym całkowite emisje są wyższe niż w 1990 roku. Jednak dzięki rozwojowi technologicznemu, działań regulacyjnych i zwiększonej świadomości ekologicznej, szeroka gama instrumentów pomogła zoptymalizować i obniżyć związane z tym emisje. Jednym z takich instrumentów jest rozliczanie emisji gazów cieplarnianych jako metoda generowania, udostępniania i porównywania danych dotyczących emisji zarówno w transporcie m.in. multimodalnym”.

Celem działań organu wykonawczego UE jest zapewnienie wspólnych ram obliczania emisji gazów cieplarnianych z operacji transportowych w sektorach transportu towarowego i pasażerskiego, które docelowo przyczynią się do wdrożenia założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz do osiągnięcia celów określonych w europejskim prawie o klimacie. Efektem jest zaś nowe rozporządzenie ws. rozliczania emisji gazów cieplarnianych z usług transportowych („CountEmissions EU”).

Głównym problemem, który inicjatywa ma na celu rozwiązać, jest brak informacji, który uniemożliwia firmom, klientom i pasażerom łatwe monitorowanie i porównywanie, w łatwy i dokładny sposób różnych opcji usług transportowych w odniesieniu do ich emisji gazów cieplarnianych.

Następca Timmermansa za większymi ambicjami klimatycznymi. Czy Polska gospodarka to wytrzyma?

Ścieżka legislacyjna:

Prekonsultacje, których celem było zebranie wstępnych uwag, uruchomione zostały w listopadzie 2021 r. W lipcu ubiegłego roku rozpoczęły się konsultacje właściwe. Kwestionariusz dla zainteresowanych stron dostępny był do 20 października 2022 r. Tuż po zamknięciu możliwości wypełnienia kwestionariusza Komisja Europejska rozpoczęła analizę uwag.

W wakacje br. (11 lipca) oficjalnie zaprezentowany został projekt rozporządzenia ws. rozliczania emisji gazów cieplarnianych z usług transportowych. Już 2 dni później rozpoczął się ostateczny etap konsultacji, w którym Komisja Europejska zbiera uwagi służące przygotowaniu ostatecznego stanowiska do dyskusji w Parlamencie Europejskim. Za przygotowanie propozycji oraz nadzór nad konsultacjami odpowiedzialna była Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) oraz Departament ds. Transportu Lądowego (MOVE. C) wraz z Wydziałem ds. Transportu Drogowego (C.1).

Projekt równocześnie został skierowany do prac w europarlamencie do Komisji ds. Transportu i Turystyki (TRAN). Na posła sprawozdawcę została wyznaczona Barbara Thaler (EPL), a sprawozdawcami cieniami zostali: Rovana Plumb (S&D), Nicola Danti (Renew), Anna Deparnay-Grunenberg (Zieloni), Angel Dzhambazki (EKiR) oraz Roman Haider (ID). Obecnie trwa oczekiwania na pierwsze czytanie projektu rozporządzenia.

 

Zapraszamy do subskrybowania newslettera legislacyjnego https://alerty-legislacyjne.strefainwestorow.pl/

 

Co z tego wynika?

Proponowane rozporządzenie ustanawia dobrowolną unijną metodologię pomiaru emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu towarowego i pasażerskiego. Metodologia ta opiera się na międzynarodowej normie ISO 14038, dzięki czemu może być również stosowana do łańcuchów transportowych, które częściowo znajdują się poza terytorium UE.

Wykorzystuje ona podejście „well-to-wheel” („od źródła energii do koła pojazdu”) do pomiaru emisji i priorytetowo traktuje wykorzystanie danych pierwotnych. Ustanawia bazę danych wartości domyślnych, które mają być stosowane w przypadku, gdy dane pierwotne nie są dostępne. Zawiera przepisy dotyczące weryfikacji danych. Aby zmniejszyć obciążenia administracyjne, MŚP zostaną zwolnione z obowiązku weryfikacji.

Jak informuje Komisja w wstępie do projektu rozporządzenia: „aby właściwie zrealizować cele inicjatywy, podzielono ją na siedem głównych obszarów polityki”:

1. Metodyka – ustanowienie wspólnej metodyki referencyjnej służącej zapewnieniu, aby obliczanie emisji gazów cieplarnianych z usług transportowych odbywało się w sposób znormalizowany w całym sektorze transportowym.

2. Dane wejściowe i źródła – zapewnienie zharmonizowanego podejścia do danych wejściowych poprzez tworzenie zachęt do korzystania z danych pierwotnych, dopuszczanie danych modelowanych, zwiększanie poziomu wiarygodności, dostępności i adekwatności wartości standardowych oraz zmniejszanie rozbieżności pomiędzy krajowymi, regionalnymi i sektorowymi zbiorami danych.

3. Stosowanie – określenie właściwego instrumentu polityki (od obowiązkowego do dobrowolnego) umożliwiającego skuteczne stosowanie inicjatywy na rynku unijnym.

4. Dane wyjściowe dotyczące emisji gazów cieplarnianych i przejrzystość – określenie odpowiednich wskaźników generowania i udostępniania danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych, a także określenie wspólnych zasad dotyczących komunikacji i przejrzystości w zakresie wyników rozliczania emisji.

5. Wsparcie wdrażania – zapewnienie zharmonizowanego wdrażania niniejszej inicjatywy w różnych segmentach transportu.

6. Zgodność – zapewnienie wspólnego, proporcjonalnego i wiarygodnego systemu weryfikacji danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych z usług transportowych oraz weryfikacji podstawowych procesów obliczeniowych.

7. Środki uzupełniające – opracowanie i stosowanie technicznych narzędzi obliczeniowych.

Rozporządzenie miałoby obowiązywać 42 miesiące po wejściu w życie.

Biopaliwa – paliwa przejściowe zielonego transportu

udostępnij: