Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert europejski: Co dalej z systemami wsparcia OZE?

W ostatnim dniu lipca br. Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne służące opracowaniu sprawozdania (raportu), w którym ocenie poddane zostaną systemy wsparcia funkcjonujące w poszczególnych państwach członkowskich UE.


Obszar legislacyjny

Jak informuje Komisja Europejska: „Unijny cel na okres do 2030 r. dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto nie określa wiążących celów krajowych, w przeciwieństwie do celu na okres do roku 2020. Cel ten ma zostać osiągnięty wspólnie przez wszystkie państwa członkowskie UE w oparciu o ich skoordynowane i połączone działania, co znajduje odzwierciedlenie w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii ((UE) 2018/2001) i rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią energetyczną ((UE) 2018/1999). Oznacza to, że współpraca między państwami członkowskimi, w tym przepisy dotyczące wspólnych projektów i otwarcia systemów wsparcia, będą odgrywać rolę w osiągnięciu tego celu”.

Kluczowy w zakresie wspólnych wysiłków jest art. 5, zgodnie z którym „państwa członkowskie mogą otworzyć systemy wsparcia na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla producentów zlokalizowanych w innych państwach członkowskich”.  W kontekście działań samej Komisji warto również zwrócić uwagę na art. 5 ust. 5, który obliguje organ wykonawczy UE do: „przeprowadzenia „oceny wdrożenia”, w której przeanalizuje się również, czy istnieje potrzeba zobowiązania państw członkowskich do częściowego otwarcia możliwości udziału w ich systemach wsparcia dla producentów zlokalizowanych w innych państwach członkowskich, z myślą o osiągnięciu 5 % otwarcia tych systemów do 2025 r. i 10 % otwarcia tych systemów do 2030 r. (zgodnie z definicją zawartą w art. 5)”.

Sama Komisja w dokumencie opisującym proces konsultacji wskazuje także, że: „Współpraca regionalna, w tym otwarcie systemów wsparcia, może przyczynić się do bardziej racjonalnego pod względem kosztów wdrażania energii ze źródeł odnawialnych i większego dostosowania regulacyjnego między państwami członkowskimi. Na przykład otwarcie aukcji energii ze źródeł odnawialnych na projekty w innych państwach członkowskich zapewnia projektom o korzystniejszych warunkach możliwość konkurowania, potencjalnie przy niższych kosztach dla finansów publicznych. […] Pomimo jej potencjału współpraca regionalna była jak dotąd ograniczona ze względu na duże obciążenie administracyjne administracji krajowych oraz postrzeganie nierównego podziału kosztów i korzyści ze współpracy”.

Alert europejski: Komisja Europejska aktualizuje przepisy dot. aukcji uprawnień do emisji CO2

Ścieżka legislacyjna

Konsultacje publiczne w przypadku tej inicjatywy skierowany są do grupy docelowej, w skład której wchodzą: rządy państw członkowskich UE, producenci energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz w stosownych przypadkach, operatorzy systemów przesyłowych.

Sam proces konsultacji będzie zaś odbywać się w sposób zawężony – obecnie (tj. 28 sierpnia)  zakończony został etap zbierania wstępnych uwag. Następnie na podstawie zebranych uwag zostanie przygotowane właściwe sprawozdanie, którego publikacja planowana jest na IV kwartał br.

Za koordynację oraz opracowywanie właściwego dokumentu odpowiedzialna jest Dyrekcja Generalna ds. Energii (DG ENER), wraz z Departamentem ds. Zielonej Transformacji oraz Integracji Systemów Energetycznych (ENER.C), oraz Wydziałem ds. OZE oraz Polityki Integracji Systemów Energetycznych (C.1).

Co z tego wynika?

Jak podaje organ wykonawczy UE: „Sprawozdanie będzie zawierać dowody empiryczne i wnioski analityczne dotyczące wdrażania art. 5 dyrektywy.  Jego treść zostanie uwzględniona przy podejmowaniu przez Komisję decyzji o ewentualnym podjęciu dalszych działań. […] Sprawozdanie będzie dotyczyć sytuacji we wszystkich państwach UE i nie będzie miało wpływu na konkretne zainteresowane strony. Nie będzie miało bezpośredniego wpływu na cele zrównoważonego rozwoju”.

Celem opracowania w/w sprawozdania jest analiza oraz ocena „czy istnieje potrzeba zobowiązania państw członkowskich do częściowego otwarcia możliwości udziału w ich systemach wsparcia”.

Alert legislacyjny: Sejm prowadzi prace nad nowelizacją ustawy o OZE. Chodzi o fotowoltaikę, klastry energii i biometan

udostępnij: