Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert ESG: Unimot przedstawia strategię ESG. Biopaliwa, fotowoltaika, biogazownie i mały atom w zainteresowaniu grupy

Grupa Unimot, jeden z największych, prywatnych koncernów paliwowych w Polsce, opublikowała strategię ESG za 2022 r. 


Dokument ten określa podejście do zrównoważonego rozwoju całego przedsiębiorstwa, a także przedstawia zestaw działań, które mają zostać podjęte przez w zakresie ochrony środowiska, troski o społeczeństwo oraz najwyższych standardów ładu korporacyjnego. To bardzo istotne ponieważ w wyniku przejęcia baz paliwowych Lotosu, Unimot jest jednym z najważniejszych graczy sektora paliwowego w Polsce.

Czym jest ESG?

Strategia ESG to podejście do biznesu, które uwzględnia cele środowiskowe (w tym klimatyczne), społeczne i zarządcze. Akronim ESG pochodzi od angielskich słów Environmental, Social, and Governance, co oznacza: środowisko, społeczeństwo i rządy korporacyjne. Strategia ESG ma na celu zrównoważony rozwój biznesu, który uwzględnia zarówno potrzeby dzisiejszego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Dyrektywa CSRG Komisji Europejskiej (Corporate Sustainability Reporting Directive) wprowadza obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki zarówno publiczne, jak i prywatne. Te mające powyżej 250 pracowników są zobowiązane do przygotowania raportu niefinansowego już od 2025 r.

Komisja Europejska wdraża również ujednolicony europejski standard raportowania ESG oraz jego uproszczoną wersję dla mniejszych jednostek. Co więcej raporty ESG będą musiały podlegać audytowi przez niezależny podmiot weryfikujący. Nie będą więc laurkami.

Nieprzestrzeganie norm ESG, a więc m.in. wdrażania głębokiej transformacji energetycznej firm czy korzystania w procesie produkcyjnym z certyfikowanej zielonej energii, będzie mieć poważne skutki. Dla europejskich przedsiębiorstw operujących na terytorium Unii Europejskiej raporty ESG staną się kluczowym elementem przy podejmowaniu decyzji biznesowych, w tym wyborze kontrahenta.

Alert ESG: Answear to moda zrównoważona środowiskowo „na piątkę”

Co zawiera strategia ESG grupy Unimot?

Strategia ESG grupy Unimot obejmuje szereg działań, których priorytetem jest transparentność i uwzględnienie celów środowiskowych (na czym się skupimy), społecznych i zarządczych. Jednym z głównych działań jest kontynuacja rozwoju biznesów bazujących na odnawialnych źródłach energii.

Unimot planuje rozwój sprzedaży instalacji fotowoltaicznych dla biznesu pod marką AVIA Solar oraz rozwój własnej produkcji paneli fotowoltaicznych.

Unimot: olbrzymie zainteresowanie naszą linią produkcyjną modułów fotowoltaicznych. Prowadzimy rozmowy z dużymi podmiotami

Koncern chce także uzupełnienie portfolio paneli w ofercie oraz rozważa możliwości wejścia w inne obszary biznesowe wpisujące się w transformację energetyczną, takie jak promocja małych reaktorów modułowych (SMR) na polskim rynku oraz potencjalne inwestycje w biogazownie.

Co więcej, grupa angażuje się w działalność klastrów energetycznych, co pozwala na współpracę z innymi podmiotami w branży i wymianę wiedzy oraz doświadczeń.

Unimot esg

W ramach swojej strategii ESG, Unimot planuje wdrożenie procedur operacyjnych w obszarach środowiskowych, a także systemowych działań mających na celu doskonalenie standardów zarządzania ochroną środowiska. Kluczowa jest tu redukcja gazów cieplarnianych - zarówno z bezpośredniej działalności (Scope 1), jak i z pośredniej, wynikającej z zużycia energii elektrycznej i cieplnej w nieruchomościach własnych lub nadzorowanych przez Unimot (Scope 2). W celu realizacji tych celów firma stosuje najnowocześniejsze technologie i metody redukcji emisji, a także dąży do zwiększenia udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w całym wolumenie oferowanych i sprowadzanych paliw.

Chcąc minimalizować swój wpływ na środowisko naturalne, Unimot przeprowadza również pogłębioną analizę ryzyk i szans klimatycznych. Dzięki temu grupa ta jest w stanie na bieżąco monitorować i identyfikować obszary, w których jej działalność może mieć negatywny wpływ na klimat oraz podejmować odpowiednie działania w celu minimalizacji tych skutków.

Warto dodać, że Unimot prowadzi również szereg innych działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego, takie jak: segregacja odpadów, ochrona bioróżnorodności czy ochrona wód gruntowych.

Koordynator ESG w Unimocie

Wdrażanie strategii ESG Unimotu odbywa się w sposób ciągły, a jednym z elementów tego procesu jest coroczne poszerzanie zakresu danych ujawnianych w raportach niefinansowych. W 2022 roku, koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG uczestniczył w szkoleniach i webinariach, których celem było poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem obszarem zrównoważonego rozwoju. W efekcie, w raporcie ESG za rok 2022 znalazło się więcej informacji niefinansowych niż w poprzednich raportach, co pozwoliło na lepsze zrozumienie wpływu działalności grupy na środowisko.

Co z tego wynika?

Grupa Unimot chce wpisywać swoją działalność w wymogi ESG. Ma w tym pomóc specjalny koordynator oraz sukcesywne poszerzanie obszaru corocznego raportowania niefinansowego.

Spółka na razie koncentruje się na wpisywaniu swoich nowych i starych modeli biznesowych (w pierwszej grupie należy wymienić fotowoltaikę, ładowarki do samochodów elektrycznych; w drugiej grupie biokomponenty w paliwach) w obszar ESG. Rozpoczyna także walkę o obniżenie swoich emisji.

Ponadto Unimot analizuje bacznie także wszelkie zmiany legislacyjne pod kątem własnego biznesu. Ustawa o biogazowaniach warunkuje zainteresowanie grupy tym rodzajem OZE, a ujęcie małych atomowych reaktorów modułowych w Net Zero Industry Act – zainteresowanie SMR-ami.

Na obecnym etapie działania Unimotu w ujęciu potrzeb raportowania ESG wydają się w zupełności wystarczające. Jednak tak naprawdę prawdziwym „sprawdzam” będzie ich przełożenie na konkretne parametry finansowe, co czeka firmę już w nadchodzących latach. Ocena to czwórka z plusem.

udostępnij: