Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: branża OZE skorzysta na nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym

Wchodzące w życie przepisy w zakresie planowania przestrzennego mają ułatwić proces decyzyjny w zakresie gospodarki przestrzennej i usprawnić dialog z mieszkańcami, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że stracą na tym inwestorzy.


Obszar legislacyjny

Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw ma na celu uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych, podniesienie poziomu partycypacji społeczeństwa w procesie planowania przestrzennego oraz zwiększenie kompetencji gmin w zakresie prowadzenia polityki zagospodarowania przestrzennego.

Ścieżka legislacyjna

Ustawa została podpisana przez Prezydenta 24 lipca 2023 r. Zdecydowana większość jej przepisów wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rząd chce w latach 40stych ręcznie ograniczać OZE robiąc miejsce na atom. Są za tym pewne argumenty…

Najważniejsze informacje

Sejm przyjął część poprawek Senatu, ale nie mają one szczególnego wpływu na kształt ustawy. Wchodzące w życie przepisy przewidują przywrócenie reguł wg, których niemożliwa będzie budowa instalacji fotowoltaicznych na gruntach rolnych o najgorszej jakości w tym również na gruntach IV klasy.

Wg projektu ponownie będzie obowiązywał termin 5 lat na realizację decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu poza tymi decyzjami, które uzyskają walor prawomocności przed wejściem w życie ustawy. Projektowane regulacje wprowadzają także novum jakim jest plan ogólny, który ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Gminy miałaby czas na uchwalenie takowych planów do końca 2025 roku. Akt ten wg wnioskodawcy ma być zwięzły, ma zawierać jedynie kluczowe ustalenia odnośnie nieruchomości i przez to bardziej przejrzysty przy poszukiwaniu w nim niezbędnych informacji na temat gruntów.

Inną nowością jest zintegrowany plan inwestycyjny, który jest szczególną formą planu miejscowego. Jego wejście w życie powoduje utratę mocy obowiązującej planów miejscowych lub ich części odnoszących się do terenu objętego tym zintegrowanym planem inwestycyjnym. Wg przepisów w sytuacji, gdy zintegrowany plan inwestycyjny dotyczy tylko i wyłącznie inwestycji OZE innej niż elektrownia wiatrowa, zgoda rady gminy na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego nie jest konieczna.

Alert legislacyjny: Zmiany przepisów dotyczące biometanu nie pomogą branży OZE

Co z tego wynika?

Ustawa jest krokiem w pozytywnym kierunku, gdyż gminy powinny mieć większy zakres władzy w zakresie planowania przestrzennego, aby swobodnie i efektywnie zarządzać gruntami przede wszystkim pod kątem inwestycji. Trudno jednak zgodzić się z tezą, że gminy będą w stanie uchwalić plany ogólne do końca 2025 roku. Należy raczej spodziewać się dużych opóźnień w tym zakresie, co może przełożyć się na niepewność inwestorów co do stanu gruntów, co z kolei będzie hamować inwestycje w różnego rodzaju projekty energetyczne oraz infrastrukturalne.

Co więcej można śmiało założyć, że wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy po upływie 5 lat od dnia jej prawomocności również zniechęci przedsiębiorców do szeroko rozumianych inwestycji nieruchomościowych, gdyż termin 5 lat na przeprowadzenie procesu budowlanego może okazać się niewystarczający. Brak wymogu uzyskania zgody rady gminy na rozpoczęcie opracowania zintegrowanego planu inwestycyjnego to z pewnością dobra wiadomość dla branży OZE, ale nie zmienia to faktu, że nowo uchwalone przepisy ostatecznie przyniosą sektorowi energetycznemu w realizacji inwestycji więcej szkód niż korzyści.

Alert europejski: Wodór, węgiel oraz energetyka wodna. Nowe statystyki energetyczne UE

udostępnij: