Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: Zmiany przepisów dotyczące biometanu nie pomogą branży OZE

Projektowana nowelizacja przepisów ma na celu ułatwienie procesu przyłączania instalacji wytwarzających biometan do sieci dystrybucji gazowej, jednakże w obecnym kształcie wydaje się przeregulowana.


Obszar legislacyjny

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego to próba dostosowania przepisów rozporządzenia do przepisów wprowadzonych w drodze ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Ścieżka legislacyjna

Projekt rozporządzenia został podany pod prace Rady Ministrów i znajduje się obecnie na etapie opiniowania.

Rząd chce w latach 40stych ręcznie ograniczać OZE robiąc miejsce na atom. Są za tym pewne argumenty…

Najważniejsze informacje

Wg projektowanych zmian dystrybucja paliw gazowych z wykorzystaniem infrastruktury niespełniającej wymogów pozwalających uznać ją za gazociąg bezpośredni lub sieć gazociągów kopalnianych zasilanej wyłącznie z kopalni, która nie jest w stanie zapewni

ciągłości dostaw paliw gazowych mogłaby się odbywać w sposób przerywany lub z zachowaniem parametrów jakościowych opisanych w przepisach rozporządzenia.

Jeżeli natomiast zapewnienie takich parametrów byłoby niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione wówczas, przedsiębiorstwo mogłoby dostarczać paliwo gazowe bez zachowania takich parametrów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zakłóceń pracy w systemie gazowym.

Poza tym wedle planowanej nowelizacji rozporządzenia przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych może, w przypadku wprowadzania biometanu do sieci w wyznaczonym obszarze rozliczeniowym, przyjąć metodologię określania ciepła spalania paliw gazowych dla tego obszaru, tak aby wyznaczona średnia wartość ciepła spalania paliw gazowych dla danej doby nie różniła się więcej niż o ±4% od wartości ciepła spalania paliw gazowych określonej w którymkolwiek punkcie danego obszaru.

Czarne złoto w cieniu fotowoltaiki. Po raz pierwszy w historii energia ze słońca wyprzedziła w UE węgiel

Co z tego wynika?

Z proponowanych zmian na szczególna uwagę zasługują przepisy dotyczące wprowadzania do sieci biometanu, gdyż celem ustawodawcy jest uelastycznienie procesu przyłączania instalacji wytwarzających biometan do sieci dystrybucji gazowej. Projekt rozporządzenia zakłada jednak bardzo restrykcyjne normy spalania, które wg Polskiej Organizacji Biometanu są spełniane jedynie przez 38 Obszarów Rozliczenia Ciepła Spalania, co czyni niemożliwym przesył biometanu na szerszą skalę. W związku z tym nowelizacja w obecnym kształcie jest kolejną prawną barierą w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, co niestety w dalszym ciągu może utrudniać transformację energetyczną.

Alert legislacyjny: Nowe przepisy w zakresie planowania przestrzennego uderzą w inwestorów fotowoltaiki? Duże prawdopodobieństwo

udostępnij: