Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert europejski: Komisja Europejska zmienia zasady dot. Funduszu Innowacyjnego w ramach EU ETS

10 lipca br. Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne projektu rozporządzenia delegowanego, którego celem jest zmiana zasad związanych m.in. z przetargami konkurencyjnymi w ramach Funduszu Innowacyjnego. Całość prac wynika z przyjętej ostatnio nowelizacji dyrektywy o ETS.


Obszar legislacyjny:

10 maja br. Parlament Europejski i Rada UE przyjęły nowelizację ws. handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych /EU ETS/ [(UE)2023/9591]. Dyrektywa ta wprowadziła kilka zmian w funkcjonowaniu Funduszu innowacyjnego, który może teraz wspierać dodatkowe rodzaje projektów w szerszym spektrum sektorów. W szczególności określono, że Fundusz powinien również wspierać zwiększanie skali innowacyjnych technik, procesów i technologii w celu ich szerokiego rozpowszechnienia w całej Unii Europejskiej. Co więcej, Fundusz Innowacyjny może teraz przyznawać wsparcie w drodze konkurencyjnych procedur przetargowych.

W związku z nowelizacją dyrektywy o ETS konieczna jest również zmiana rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/856 w odniesieniu do funkcjonowania funduszu innowacyjnego. Inicjatywa ta przewiduje więc wprowadzenie zmian, które dotyczyć będą w szczególności zastosowania przetargu konkurencyjnego.

Jak wskazuje Komisja Europejska: „Przetarg konkurencyjny uzupełni obecny system udzielania dotacji w ramach Funduszu, który oparty będzie na systemie punktacji odnoszącej się do:

  • zwiększenia budżetu (zgodnie z propozycją w rewizji ETS),

 

  • większej potrzeby wydajności i instrumentów opartych na rynkowych źródłach finansowania,

 

  • coraz większej dojrzałości projektów potrzebujących wsparcia,

 

  • zmniejszenia obciążeń administracyjnych”.

 

Ścieżka legislacyjna:

Prekonsultacje inicjatywy (tj. propozycji nowelizacji rozporządzenia) uruchomione zostały 10 lipca br. i będą trwały przez okres 4 tygodni (do 7 sierpnia br.). W pracach nad przygotowaniem nowelizacji Komisja Europejska korzystała z pomocy grupy ekspertów ds. funduszu innowacyjnego (tzw. IFEG).

W marcu br. Komisja zaprosiła członków IFEG do omówienia planowanych zmian w rozporządzeniu delegowanym na podstawie szczegółowej noty koncepcyjnej. Już miesiąc później – tj. w kwietniu – Komisja przesłała projekt aktu delegowanego w celu uzyskania pisemnych informacji zwrotnych. Następnie opinie na temat tworzonego projektu nowelizacji zostały przeanalizowane i częściowo uwzględnione w przekazanej obecnie do konsultacji propozycji.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że pierwotnie prace nad inicjatywą miały zostać ukończone w I kwartale br. Jednakże, ze względu na ilość pracy, a także przedłużające się procedowanie nowelizacji dyrektywy EU ETS, przyjęcie ostatecznej wersji regulacji planowane jest na III/IV kwartał 2023 r.

Słaba kondycja funduszy ESG w 2022 r. na globalnych rynkach finansowych

Co z tego wynika?

Kluczowe zmiany w nowelizowanym rozporządzeniu delegowanym obejmują m.in.:

  • Art. 2 – definicję „małego projektu”, która została zmieniona, aby objąć projekty o całkowitych wydatkach kapitałowych nieprzekraczających 20 000 000 EUR. Dodatkowo, wprowadzono także definicję „projektu na średnią skalę” oraz kwestie „konkurencyjnych procedur przetargowych”.

 

  • Art. 5 – zmiany dot. obliczania kosztów, aby umożliwić Komisji wybór, między metodą obliczania opartą na scenariuszu alternatywnym a metodą obliczania, która nie jest oparta na w/w scenariuszu.

 

  • Art. 11 – zmiany w celu wyjaśnienia i uzupełnienia kryteriów przyznawania dotacji zgodnie z nowymi wymogami dyrektywy EU ETS.

 

  • Art. 13 – wskazanie, że pomoc na rozwój projektu może być otwarta dla wszystkich kwalifikujących się projektów, niezależnie od tego, czy wcześniej ubiegały się one o dotację.

 

Projekt zawiera także uzupełnienia rozdziałów:

  • Rozdział IIb – zawiera wszystkie przepisy związane z organizacją konkurencyjnych procedur przetargowych jako sposobu udzielania wsparcia projektom w ramach funduszu innowacyjnego.

 

  • Rozdział IIc – określa, w jaki sposób Komisja może, zapewnić pomoc techniczną państwom członkowskim o niskim poziomie uczestnictwa w Funduszu.

Alert europejski: Coraz bliżej ostatecznego kształtu dyrektywy ws. emisji przemysłowych (IED)

udostępnij: