Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: Rząd eliminuje wątpliwości prawne i usprawnia rynek bilansujący

Projektowane rozporządzenie to próba uproszczenia rozporządzenia systemowego, co ma na celu ułatwienie pracy przedsiębiorstwom wytwarzającym energię poprzez likwidację barier prawnych. Rozporządzenie ma także wskazać podmiotom rynku energetycznego jakie przepisy należy w chwili obecnej stosować w zakresie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.


Obszar legislacyjny

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 2 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ma na celu uzupełnienie przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (rozporządzenia systemowego) oraz usunięcie wątpliwości interpretacyjnych.

Zapraszamy do subskrybowania newslettera legislacyjnego https://alerty-legislacyjne.strefainwestorow.pl/

Ścieżka legislacyjna

Projekt rozporządzenia został poddany pod prace Rady Ministrów i znajduje się obecnie na etapie Komisji Prawniczej.

Alert europejski: Jest porozumienie UE ws. energetyki jądrowej i rynku mocy

Najważniejsze informacje

Ustawodawca dodając w § 52 rozporządzenia systemowego ust. 1a ma na celu umożliwić wytwórcom energii elektrycznej lub posiadaczom innych zasobów, uczestnictwo w rynku bilansującym w postaci dostawców usług bilansujących bez względu na to kiedy rozpoczęli aktywne uczestnictwo w bilansowaniu bez obowiązku ponownego przechodzenia procesu kwalifikacji wstępnej i występowania z wnioskiem o utworzenie jednostki grafikowej. Oznacza to, że producent energii dostarczający energię na podstawie dyspozycji wydawanych przez OSP będzie w dalszym ciągu podlegał dyspozycjom OSP bez obowiązku ponownego ubiegania się o status takiego podmiotu. Projektowane rozporządzenie ma także jednoznacznie przesądzić, (poprzez dodanie w § 53 ust. 6), że do zmian poprzednio obowiązujących warunków dotyczących bilansowania (WDB) oraz instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej (IRiESP) stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (stare rozporządzenie systemowe), a do WDB i IRiESP wydanych na podstawie rozporządzenia systemowego stosuje się obecnie obowiązujące rozporządzenie systemowe.

Transformacja energetyczna w Polsce: kompromis Unii Europejskiej w sprawie wsparcia dla elektrowni węglowych do 2028 roku

Co z tego wynika?

W związku z zastąpieniem rozporządzenia systemowego z dnia 4 maja 2007 r. przez rozporządzenie systemowe z 2023 r. zaistniała wątpliwość prawna w jakich ramach czasowych należy stosować stare rozporządzenie systemowe z 2007 r. Dlatego też ustawodawca ma zamiar te wątpliwości usunąć określając, że do WDB oraz IRiESP wydanych na podstawie rozporządzenia systemowego z 2023 r. stosuje się przepisy właśnie tego rozporządzenia. Do wcześniejszych WDB i IRiESP zastosowanie ma stare rozporządzenie systemowe (możliwe jest zatem dokonywanie zmian tych dokumentów na podstawie przepisów starego rozporządzenia systemowego), co jest dobrą wiadomością dla wcześniej funkcjonujących jednostek wytwarzających energię jak np. bloki węglowe, gdyż możliwe będzie częściowe funkcjonowanie w lepiej znanej rzeczywistości prawnej.

Poza tym nowa treść rozporządzenia systemowego będzie korzystna dla wytwórców energii elektrycznej będących dostawcami usług bilansujących również z tego względu, że nie będą zobowiązani do ponownego wypełnienia wszystkich formalności biurokratycznych, aby móc dostarczać energię na rynek poprzez infrastrukturę elektroenergetyczną, co z pewnością zapobiegnie chaosowi prawnemu oraz pozwoli im zaoszczędzić czas i środki finansowe. Warto także dodać, że projekt rozporządzenia jest tym bardziej istotny, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako podmiot zarządzający infrastrukturą elektroenergetyczną opracowało nowy projekt IRiESP czekający na zatwierdzenie przez Prezesa URE, co pozwala na sformułowanie wniosku, że nowa treść rozporządzenia ma na celu minimalizację potencjalnych niezgodności z nową IRiESP.

udostępnij: